AGGIE CMU RUN 2019

เปิดรับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น

ระบบจับเวลาด้วยชิปอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกใช้ในการแข่งขัน โดยใช้เวลาให้สัญญาณปล่อยตัวเป็นหลัก (GUN TIME)

ระบบจับเวลาได้รับการอนุเคราะห์จาก บริษัท บานาน่าซอฟท์แวร์ จำกัด